1. Definities

1.1 Bruto jaarinkomen

Het tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld uitgaande van 8%. 

1.2 Kandidaat

Ieder natuurlijke persoon die door YM werving & selectie wordt voorgedragen om als werknemer werkzaamheden te gaan verrichten. 

1.3 Opdracht

De overeenkomst tussen YM werving & selectie en Opdrachtgever, waarbij YM werving & selectie zich jegens Opdrachtgever verplicht om: zich in te spannen een Kandidaat te werven en te selecteren voor indiensttreding bij Opdrachtgever. 

1.4 Opdrachtgever

De natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van Opdracht aangaat of is aangegaan met YM werving & selectie 

1.5 YM werving & selectie

Eenmanszaak YM werving & selectie welke is gevestigd te Sterappel 20 3861TS Nijkerk. 

2. Algemene bepalingen

2.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing

2.2 In alle gevallen waarin Opdrachtgever op grond van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden een boete verschuldigd is, heeft YM werving & selectie daarnaast te allen tijde recht op schadevergoeding en/of nakoming van de betreffende verplichting.

2.3 YM werving & selectie zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Kandidaat.

2.4 Indien een deel van de Opdracht of van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige onverlet.

2.5 In plaats van het vernietigde of nietige gedeelte geldt alsdan, overeenkomstig artikel 3:42 BW, als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de (ver)nietig(baar)heid gekend zouden hebben. YM werving & selectie Sterappel 20 3861TS Nijkerk Nederland +31 (0)6 4611 1829 ymwervingenselectie@gmail.com https://ym-werving.nl

3. Tot stand komen opdracht

3.1 Alle aanbiedingen van YM werving & selectie zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld. 

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 

3.3 Mondelinge toezeggingen van YM werving & selectie zijn pas bindend als die schriftelijk (mail) zijn bevestigd. 

3.4 Opdrachten, overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat YM werving & selectie deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat YM werving & selectie feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt. 

3.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan YM werving & selectie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan YM werving & selectie worden verstrekt, bij gebreke waarvan YM werving & selectie de uitvoering van de Opdracht mag opschorten. 

4. Betaling en facturatie

4.1 Betaling dient te geschieden aan YM werving & selectie binnen 30 dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op de bankrekening van YM werving & selectie die staat vermeld op de factuur. 

4.2 Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden of andere documentatie van de Opdracht zijn genoemd, zijn altijd exclusief BTW. 

4.3 Betaling dient te geschieden zonder verrekening. Opdrachtgever is niet bevoegd betaling op te schorten. 

4.4 Na verstrijken van de bovengenoemde termijn is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling of sommatie is vereist. In dat geval is Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt. 

4.5 Indien YM werving & selectie maatregelen moet nemen ter incasso van haar vordering is Opdrachtgever gehouden om aan YM werving & selectie alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van YM werving & selectie van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,-. YM werving & selectie Sterappel 20 3861TS Nijkerk Nederland +31 (0)6 4611 1829 ymwervingenselectie@gmail.com https://ym-werving.nl 

4.6 Klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen een week na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij YM werving & selectie te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten ter zake heeft verwerkt. Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting. 

4.7 Indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een klacht als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van YM werving & selectie automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan YM werving & selectie volledige betaling verlangen van opdrachtgever. 

4.8 Opdrachtgever dient te allen tijde op het eerste verzoek van YM werving & selectie adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen YM werving & selectie reeds opeisbaar te vorderen heeft en zal verkrijgen uit hoofde van de Opdracht. 

4.9 Indien de Opdracht is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

5. Geheimhouding

5.1 YM werving & selectie zal op nader verzoek van Opdrachtgever in zijn verhouding met een Kandidaat bedingen dat die persoon volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. YM werving & selectie is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de betreffende persoon. 

5.2 Het is Opdrachtgever en al haar groepsvennootschappen niet toegestaan binnen 18 maanden nadat een Kandidaat door YM werving & selectie is voorgesteld (waaronder mede begrepen het toezenden van informatie over de Kandidaat), direct of indirect een arbeidsverhouding, samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aan te gaan met de Kandidaat zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YM werving & selectie. Dat verbod geldt ook indien de betreffende Kandidaat in die periode door een derde (bijvoorbeeld een andere bemiddelaar dan YM werving & selectie) aan Opdrachtgever en/of aan haar gelieerde ondernemingen is voorgesteld of als de Kandidaat zelf Opdrachtgever of de groepsvennootschap heeft benaderd. 

5.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan op enigerlei wijze gegevens over de Kandida(a)t(en) die door YM werving & selectie zijn aangedragen aan derden door te geven of die Kandidaten aan derden voor te stellen. YM werving & selectie Sterappel 20 3861TS Nijkerk Nederland +31 (0)6 4611 1829 ymwervingenselectie@gmail.com https://ym-werving.nl 

5.4 Het is Opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de Opdracht en gedurende 12 maanden na het eindigen van de Opdracht, niet toegestaan een arbeidsverhouding of samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aan te gaan met werknemers of vertegenwoordigers die ten tijde van de Opdracht in dienst waren bij YM werving & selectie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YM werving & selectie. 

5.5 Overtreding van het bepaalde in artikel 5.2 t/m 5.4 leidt tot een aan YM werving & selectie verschuldigde en onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 20.000,- (twintigduizend euro). 

6. Aansprakelijkheid

6.1 YM werving & selectie geeft geen garantie op de (uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht. Opdrachtgever dient zich bovendien zelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen en dient ook zelf referenties en diploma’s van de Kandidaat te controleren. 

6.2 YM werving & selectie is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever ten gevolge van ongeschiktheid van de Kandidaat of dat die niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen. 

6.3 YM werving & selectie is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de Kandidaat toebrengt aan Opdrachtgever en/of derden. 

6.4 Aansprakelijkheid van YM werving & selectie is altijd beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekeraar van YM werving & selectie wordt uitgekeerd, en zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat door Opdrachtgever aan YM werving & selectie is voldaan in het betreffende jaar. 

6.5 YM werving & selectie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst en/of verliezen van Opdrachtgever en/of derden. 

6.6 Elke vorm van aansprakelijkheid van YM werving & selectie vervalt op de vroegste van de volgende twee data:

  • 3 maanden nadat de Opdrachtgever op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit, of;
  • 12 maanden nadat de Opdracht is geëindigd. 

6.7 De Opdrachtgever vrijwaart YM werving & selectie voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt. YM werving & selectie Sterappel 20 3861TS Nijkerk Nederland +31 (0)64611 1829 ymwervingenselectie@gmail.com https://ym-werving.nl 

6.8 Indien Opdrachtgever aan YM werving & selectie informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

7. Opdracht

7.1 YM werving & selectie zal de betreffende vacature van Opdrachtgever zo veel als redelijkerwijs mogelijk in de vorm van een functiebeschrijving of anderszins in de Opdracht vastleggen. Bijvoorbeeld wat de inhoud van de functie is, wat het profiel van de gewenste Kandidaat is (met inbegrip van kennis en vaardigheden) en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan wordt geselecteerd. 

7.2 YM werving & selectie zal zich ervoor inspannen een of meer Kandidaten voor te dragen. Tijdsvermeldingen waarbinnen een Opdracht vervuld zou moeten zijn, worden altijd als indicatief beschouwd. YM werving & selectie schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien YM werving & selectie om welke reden dan ook niet of niet tijdig een Kandidaat kan aanbieden. 

7.3 YM werving & selectie is niet verantwoordelijk voor de informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt. YM werving & selectie gaat ervan uit dat die informatie juist en compleet is. YM werving & selectie gaat er evenzeer vanuit dat de informatie en gegevens die zij van de Kandidaat heeft verkregen of van referenten juist en volledig is. Zij staat daar niet voor in. 

7.4 YM werving & selectie is gerechtigd bij de werving van Kandidaten voor Opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van Opdrachtgever.

8. Kosten

8.1 De door Opdrachtgever aan YM werving & selectie verschuldigde kosten van een werving- of selectieprocedure zijn uitgedrukt in een percentage van het eerste Bruto Jaarinkomen dat de Kandidaat bij Opdrachtgever zal gaan verdienen. 

8.2 Opdrachtgever is aan YM werving & selectie de Eindvergoeding verschuldigd overeenkomstig onderstaand tarief, zodra hij rechtstreeks voor zich en/of door middel van of voor derden een overeenkomst van welke aard dan ook aangaat met de Kandidaat. Van de tarieven kan worden afgeweken, indien YM werving & selectie dit uitdrukkelijk schriftelijk aan geeft. Eindvergoeding = 17,5% van het bruto jaarinkomen YM werving & selectie Sterappel 20 3861TS Nijkerk Nederland +31 (0)64611 1829 ymwervingenselectie@gmail.com https://ym-werving.nl 

8.3 YM werving & selectie werkt op basis van No Cure No Pay. Indien de arbeidsovereenkomst met de Kandidaat binnen 30 dagen na aanvang wordt beëindigd door Opdrachtgever of Kandidaat zal YM werving & selectie een andere kandidaat zoeken voor de helft van de vaste eindvergoeding/afgesproken fee, mits:

  • Opdrachtgever binnen zeven dagen na beëindiging door de Kandidaat YM werving & selectie hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, en;
  • De beëindiging niet het gevolg is van wijziging of niet nakoming van de arbeidsovereenkomst door Opdrachtgever, en;
  • De essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd, en;
  • De beëindiging niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname, en;
  • De voorwaarden als in deze Algemene Voorwaarden staan door Opdrachtgever zijn nagekomen.

Cookies statement